Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Baxter. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatie- en voorlichtingsdoeleinden.  Door gebruik te maken van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en u te houden aan de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Lees de gebruiksvoorwaarden zeer goed door voordat u naar deze website gaat. Door naar deze website te gaan of deze site te gebruiken, stemt u er zonder beperking mee in dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaardenovereenkomst. Als u het er niet mee eens bent om deze gebruikersvoorwaardenovereenkomst te volgen en eraan te zijn gebonden, kunt u geen toegang krijgen tot deze site en kunt u deze niet gebruiken of materialen van deze site downloaden. Baxter behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zoals in redelijkheid noodzakelijk.

Niets op deze website moet worden gezien als het geven van advies of het doen van een aanbeveling met betrekking tot een beslissing of actie met betrekking tot uw gezondheid of de gezondheid van anderen.  Als u patiënt bent, moet u een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener raadplegen met betrekking tot eventuele vragen die u hebt over uw gezondheid of voordat u behandelingsbeslissingen neemt. Als u arts bent of een andere gekwalificeerde zorgverlener, mag u de inhoud van deze site niet laten prevaleren boven uw eigen medisch oordeel, wat u ook zou moeten meenemen bij de beoordeling van de informatie op deze site.

De website van Baxter kan informatie bevatten over producten, medische aandoeningen en de behandeling daarvan. Baxter verklaart niet dat materiaal op deze site van toepassing is op of geschikt is voor gebruik buiten het grondgebied van de beoogde doelgroep. Diegenen die ervoor kiezen om vanuit andere locaties naar deze site te gaan, doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving, indien en in de mate waarin lokale wetten van toepassing zijn.  Niets hierin mag worden opgevat als een verzoek om of promotie voor enig product of voor een indicatie voor een product dat niet is toegestaan door de wetten en voorschriften van het land waar de lezer zich bevindt.

Baxter respecteert de privacy van haar websitegebruikers. Verwijs naar Baxter’s Privacy Policy that explains users' rights and responsibilities with respect to information that is disclosed on this site.

Zolang zij redelijke inspanningen heeft verricht om zeker te stellen dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en actueel is, wijst Baxter uitdrukkelijk elke garantie of representatie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van dergelijke informatie af. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE, WORDT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE AANGEBODEN OP BASIS VAN ”ZOALS DEZE IS”-, ”ZOALS BESCHIKBAAR”, ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT. ER KUNNEN VERTRAGINGEN, OMISSIES OF ONNAUWKEURIGHEDEN ZIJN IN DE INHOUD EN DE SITE. BAXTER EN HAAR ZUSTERBEDRIJVEN GEVEN GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID, NIET-INBREUK, TITEL, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INHOUD VAN DE SITE ZELF, EN WIJ WIJZEN HIERBIJ ELKE DERGELIJKE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF. BAXTER REPRESENTEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD VAN DEZE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOM KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF BROWSEN IN DE SITE OF UW DOWNLOADEN VAN MATERIALEN, GEGEVENS, TEKST OF AFBEELDINGEN OF BEKIJKEN VAN EEN VIDEO OF AUDIO VANAF DE SITE.

U stemt ermee in om Baxter en haar zusterbedrijven en hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren voor alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder kosten van juridische bijstand), voortkomend uit of in verband met of op enigerlei wijze resulterend uit (i) uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden (II) uw toegang tot of gebruik van de website en de inhoud ervan.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites bijgehouden door derden waarover Baxter geen controle heeft. Dergelijke links worden enkel voor het gemak verstrekt. Evenzeer geldt dat tot deze site toegang kan worden verkregen vanuit links van derden waarover Baxter geen controle heeft. Baxter geeft geen garanties of representaties van enigerlei soort met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van informatie opgenomen op dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel van enigerlei aard die/dat voortkomt uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van een link van derden impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Baxter.

Onderworpen aan toepasselijke voorwaarden opgenomen in onze Privacy Policy, any communication or other material that you send to us through the Internet or post on a Baxter website by electronic mail or otherwise, such as any questions, comments, suggestions or the like, is and will be deemed to be non-confidential and Baxter shall have no obligation of any kind with respect to such information. Baxter shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such communication for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing and marketing products.

Alle handelsmerken, servicemerken en logo’s weergegeven op deze website (het/de „handelsmerk/handelsmerken”) zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Baxter, haar zusterbedrijven of derden. Niets dat deel uitmaakt van deze website moet worden uitgelegd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of enig recht in en op de handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baxter of de van toepassing zijnde derde. Het gebruik of verkeerd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen, behalve voor zover hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending betekenen van auteursrechtwetgeving, handelsmerkwetgeving, wetgeving op het gebied van privacy en publiciteit en communicatieregelingen en statuten.

U mag de inhoud van de website niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken of de content van de website gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, waaronder de tekst, afbeeldingen, audio of video, zonder de schriftelijke toestemming van Baxter. Alles dat u op deze website ziet of leest moet worden aangenomen als beschermd door het auteursrecht, tenzij anders aangegeven, en mag niet worden gebruikt, behalve zoals geregeld in de gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de website, zonder de schriftelijke toestemming van Baxter. Baxter garandeert noch representeert dat uw gebruik van materialen weergegeven op de website geen inbreuk zal betekenen op rechten van derden die geen eigendom zijn van of zusterbedrijven zijn van Baxter.  Niets hiervan mag worden opgevat als een verlening van vergunningen of rechten op grond van enig patent, copyright of handelsmerk van Baxter of een derde.

Toekomstgerichte verklaringen.  De zaken besproken op deze website die geen historische feiten zijn omvatten toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de financiële resultaten bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, kapitaalstructuur, kostenbesparingsinitiatieven van het bedrijf, de R&D-pijplijn inclusief resultaten van klinische onderzoeken en geplande productlanceringen, en vooruitzichten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen over veel belangrijke factoren, waaronder de volgende, waardoor feitelijke resultaten aanzienlijk zouden kunnen verschillen van de resultaten in de toekomstgerichte verklaringen: vraag naar en aanvaarding op de markt van risico's voor nieuwe en bestaande producten, risico’s van productontwikkeling; problemen met productkwaliteit of patiëntveiligheid; continuïteit, beschikbaarheid en prijsbepaling van aanvaardbare grondstoffen- en componentleveringen; onvermogen om aanvullende productiecapaciteit tijdig te creëren of het optreden van andere productie- of leveringsproblemen (inclusief die als gevolg van een natuurramp of anderszins); inbreuk op of storing van de informatietechnologiesystemen van het bedrijf, waaronder door cyberaanval; toekomstige acties van regelgevende organen en andere overheidsinstanties, waaronder de FDA, het ministerie van Justitie, de openbare aanklager van New York en regelgevende instanties in het buitenland; overtredingen van nalevingsprogramma's; toekomstige acties van derden, inclusief betalers; hervormingsmaatregelen in de Amerikaanse gezondheidszorg en andere wereldwijde bezuinigingsmaatregelen; beleidslijnen op het gebied van prijsbepaling, vergoeding, belasting en korting van overheidsinstanties en private betalers; de impact van concurrerende producten en prijsbepaling, inclusief concurrentie van generieke producten, herimport van geneesmiddelen en baanbrekende technologieën; wereldwijde, handels- en belastingbeleidslijnen; nauwkeurige bepaling en uitvoering van mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling en R&D, en totstandkoming van verwachte voordelen; het vermogen om eigen of in licentie gegeven patenten af te dwingen, of de patenten van derden die productie, verkoop of gebruik van de betreffende producten of technologie voorkomen of beperken; de impact van wereldwijde economische omstandigheden; schommelingen in buitenlandse valuta en rentetarieven; wetsverandering in de belasting op inkomsten (waaronder actuele of toekomstige belastinghervorming), inclusief inkomsten van buiten de Verenigde Staten; acties ondernomen door belastinginstanties in verband met lopende belastingcontroles; verlies van belangrijke medewerkers of het onvermogen om nieuwe medewerkers te vinden en te werven; het resultaat van een lopende of toekomstige rechtszaak; de toereikendheid van de cashflows van het bedrijf om te voldoen aan zijn lopende liquide verplichtingen en zijn investeringsprogramma te financieren; en andere risico's die bepaald zijn in de meest recente indiening door Baxter van formulier 10-K en andere bij de Securities and Exchange Commission ingediende formulieren. Al deze formulieren zijn te zien op de website van Baxter. Baxter verplicht zich er niet toe om haar toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Op deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst en uw gebruik van de website zijn de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Illinois van toepassing, zonder inachtneming van de collisiegrondbeginselen daarvan. Elke gerechtelijke actie of procedure met betrekking tot deze website wordt uitsluitend ingediend bij een bevoegde federale rechtbank of staatsrechtbank in Illinois.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of onafdwingbaar, dan is een dergelijke bepaling afsplitsbaar zonder dat dit invloed heeft op de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen. Baxter behoudt zich het recht voor om op elk moment naar haar keuze materialen uit deze website te veranderen of te verwijderen.